وزارت علوم نقش بسزایی در جریان‌سازی حقوق شهروندی دارد

Home / وزارت علوم نقش بسزایی در جریان‌سازی حقوق شهروندی دارد

وزارت علوم نقش بسزایی در جریان‌سازی حقوق شهروندی دارد
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی گفت: نقش وزارت علوم در جریان‌سازی حقوق شهروند مهم و کلیدی است.

وزارت علوم نقش بسزایی در جریان‌سازی حقوق شهروندی دارد

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی گفت: نقش وزارت علوم در جریان‌سازی حقوق شهروند مهم و کلیدی است.
وزارت علوم نقش بسزایی در جریان‌سازی حقوق شهروندی دارد