وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌ها اقدام متقابل داشته باشد

Home / وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌ها اقدام متقابل داشته باشد

وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌ها اقدام متقابل داشته باشد
نماینده مردم دلیجان و محلات از وزارت امور خارجه خواست نسبت به اخراج دیپلمات‌های کشورمان از کشورهای اروپایی اقدام متقابل و متناسب انجام دهد.

وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌ها اقدام متقابل داشته باشد

نماینده مردم دلیجان و محلات از وزارت امور خارجه خواست نسبت به اخراج دیپلمات‌های کشورمان از کشورهای اروپایی اقدام متقابل و متناسب انجام دهد.
وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌ها اقدام متقابل داشته باشد