واکنش شهید فکوری به تیم اسکورت

Home / واکنش شهید فکوری به تیم اسکورت

واکنش شهید فکوری به تیم اسکورت
شهید فکوری در پاسخ به محافظان و تیم تشریفات گفت: نیروی هوایی خانه من است، اگر در خانه خودم امنیت نداشته باشم، در بیرون هم امنیت ندارم.

واکنش شهید فکوری به تیم اسکورت

شهید فکوری در پاسخ به محافظان و تیم تشریفات گفت: نیروی هوایی خانه من است، اگر در خانه خودم امنیت نداشته باشم، در بیرون هم امنیت ندارم.
واکنش شهید فکوری به تیم اسکورت