واژه لیست سیاه در CFT محل ایراد بود

Home / واژه لیست سیاه در CFT محل ایراد بود

واژه لیست سیاه در CFT محل ایراد بود
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ترجمه‌ CFT همچون پالرمو ایراد داشته‌است.

واژه لیست سیاه در CFT محل ایراد بود

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ترجمه‌ CFT همچون پالرمو ایراد داشته‌است.
واژه لیست سیاه در CFT محل ایراد بود