هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است

Home / هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است

هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است
عضو هیات مدیره و معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است

هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است

عضو هیات مدیره و معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است
هیچ نامه‌ای از C.A.S درباره سوپرجام به باشگاه پرسپولیس نیامده است