هند از تحریم آمریکا علیه ایران معاف شد

Home / هند از تحریم آمریکا علیه ایران معاف شد

هند از تحریم آمریکا علیه ایران معاف شد
آمریکا با معافیت هند از تحریم‌های نفتی ایران موافقت کرد.

هند از تحریم آمریکا علیه ایران معاف شد

آمریکا با معافیت هند از تحریم‌های نفتی ایران موافقت کرد.
هند از تحریم آمریکا علیه ایران معاف شد