هم‌گروهی شهرداری ورامین با تیم‌های چین، آذربایجان و ازبکستان

Home / هم‌گروهی شهرداری ورامین با تیم‌های چین، آذربایجان و ازبکستان

هم‌گروهی شهرداری ورامین با تیم‌های چین، آذربایجان و ازبکستان
مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی تیمی جهان 2018 برگزار شد و تیم شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران با چین، آذربایجان و ازبکستان در یک گروه قرار گرفت.

هم‌گروهی شهرداری ورامین با تیم‌های چین، آذربایجان و ازبکستان

مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی تیمی جهان 2018 برگزار شد و تیم شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران با چین، آذربایجان و ازبکستان در یک گروه قرار گرفت.
هم‌گروهی شهرداری ورامین با تیم‌های چین، آذربایجان و ازبکستان