هم‌اندیشی استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند

Home / هم‌اندیشی استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند

هم‌اندیشی استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند
امام‌جمعه علی‌آبادکتول گفت: هم‌اندیشی نخبگان، استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند.

هم‌اندیشی استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند

امام‌جمعه علی‌آبادکتول گفت: هم‌اندیشی نخبگان، استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند.
هم‌اندیشی استادان و دانشجویان مشکلات کشور را رفع می‌کند