همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی

Home / همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی

همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند با همکاری مجلس تعادل را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند، تا از این طریق بتواند رفاه مردم را افزایش داد.

همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند با همکاری مجلس تعادل را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند، تا از این طریق بتواند رفاه مردم را افزایش داد.
همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی