همراهی ژاپن با آمریکا در تحریم‌های ضد ایرانی

Home / همراهی ژاپن با آمریکا در تحریم‌های ضد ایرانی

همراهی ژاپن با آمریکا در تحریم‌های ضد ایرانی
تحلیلگر مسائل شرق آسیا گفت: ژاپن به دلیل داشتن پیمان همکاری با آمریکا و برخورداری از روابط دوجانبه با این کشور، در نهایت با تحریم‌های آمریکا همراهی خواهد کرد.

همراهی ژاپن با آمریکا در تحریم‌های ضد ایرانی

تحلیلگر مسائل شرق آسیا گفت: ژاپن به دلیل داشتن پیمان همکاری با آمریکا و برخورداری از روابط دوجانبه با این کشور، در نهایت با تحریم‌های آمریکا همراهی خواهد کرد.
همراهی ژاپن با آمریکا در تحریم‌های ضد ایرانی