همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان برگزار می‌شود

Home / همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان برگزار می‌شود

همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان برگزار می‌شود
دومین همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان، لوازم، روش‌ها و شاخص‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان برگزار می‌شود

دومین همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان، لوازم، روش‌ها و شاخص‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.
همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان برگزار می‌شود