همایش بزرگ سهم مستعفین برگزار می‌شود

Home / همایش بزرگ سهم مستعفین برگزار می‌شود

همایش بزرگ سهم مستعفین برگزار می‌شود
همایش بزرگ سهم مستضعفین توسط اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به مناسبت 13 آبان برگزار می‌شود.

همایش بزرگ سهم مستعفین برگزار می‌شود

همایش بزرگ سهم مستضعفین توسط اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به مناسبت 13 آبان برگزار می‌شود.
همایش بزرگ سهم مستعفین برگزار می‌شود