هفته فرهنگ آلمان در شیراز برپا می‌شود

Home / هفته فرهنگ آلمان در شیراز برپا می‌شود

هفته فرهنگ آلمان در شیراز برپا می‌شود
نشست مشترک رئيس دانشگاه شيراز و اليور شناكنبرگ، معاون سفير آلمان در ايران در دفتر رئیس دانشگاه شيراز برگزار شد.

هفته فرهنگ آلمان در شیراز برپا می‌شود

نشست مشترک رئيس دانشگاه شيراز و اليور شناكنبرگ، معاون سفير آلمان در ايران در دفتر رئیس دانشگاه شيراز برگزار شد.
هفته فرهنگ آلمان در شیراز برپا می‌شود