هفته علامه طباطبایی برگزار می‌شود

Home / هفته علامه طباطبایی برگزار می‌شود

هفته علامه طباطبایی برگزار می‌شود
همزمان با وفات علامه طباطبایی، هفته گرامیداشت این عالم در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

هفته علامه طباطبایی برگزار می‌شود

همزمان با وفات علامه طباطبایی، هفته گرامیداشت این عالم در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.
هفته علامه طباطبایی برگزار می‌شود