هشدار یونیسف درباره قحطی در یمن

Home / هشدار یونیسف درباره قحطی در یمن

هشدار یونیسف درباره قحطی در یمن
یونیسف هشدار داده است که در حدود هفت میلیون کودک یمنی با خطر قحطی جدی روبرو هستند.

هشدار یونیسف درباره قحطی در یمن

یونیسف هشدار داده است که در حدود هفت میلیون کودک یمنی با خطر قحطی جدی روبرو هستند.
هشدار یونیسف درباره قحطی در یمن