هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی به روایت خرمشاهی

Home / هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی به روایت خرمشاهی

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی به روایت خرمشاهی
«هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی» گردآوری و به‌گزینی 956 حکایت و 1174 عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه شده به فارسی است.

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی به روایت خرمشاهی

«هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی» گردآوری و به‌گزینی 956 حکایت و 1174 عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه شده به فارسی است.
هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی به روایت خرمشاهی