هدف اصلی بازپروری معتادان بازگرداندن آن‌ها به جامعه است

Home / هدف اصلی بازپروری معتادان بازگرداندن آن‌ها به جامعه است

هدف اصلی بازپروری معتادان بازگرداندن آن‌ها به جامعه است
رئیس پلیس پایتخت هدف اصلی بازپروری معتادان متجاهر در مراکز نگهداری را بازگرداندن آن‌ها به جامعه، خانواده و بازار کار عنوان کرد.

هدف اصلی بازپروری معتادان بازگرداندن آن‌ها به جامعه است

رئیس پلیس پایتخت هدف اصلی بازپروری معتادان متجاهر در مراکز نگهداری را بازگرداندن آن‌ها به جامعه، خانواده و بازار کار عنوان کرد.
هدف اصلی بازپروری معتادان بازگرداندن آن‌ها به جامعه است