هدفم طلای بازی‌های پاراالمپیک توکیو است

Home / هدفم طلای بازی‌های پاراالمپیک توکیو است

هدفم طلای بازی‌های پاراالمپیک توکیو است
پرتاب‌گر تیم ملی جانبازان و معلولین گفت: بهترین‌های دنیا در پارالمپیک توکیو حضور پیدا می‌کنند، اما هدف اصلی‌ام در این بازی‌ها مدال طلا خواهد بود.

هدفم طلای بازی‌های پاراالمپیک توکیو است

پرتاب‌گر تیم ملی جانبازان و معلولین گفت: بهترین‌های دنیا در پارالمپیک توکیو حضور پیدا می‌کنند، اما هدف اصلی‌ام در این بازی‌ها مدال طلا خواهد بود.
هدفم طلای بازی‌های پاراالمپیک توکیو است