هجمه مجازی علیه دستورالعمل پوشش دانشگاه آزاد

Home / هجمه مجازی علیه دستورالعمل پوشش دانشگاه آزاد

هجمه مجازی علیه دستورالعمل پوشش دانشگاه آزاد
ابلاغ دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی که تجمیع سه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است.

هجمه مجازی علیه دستورالعمل پوشش دانشگاه آزاد

ابلاغ دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی که تجمیع سه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته است.
هجمه مجازی علیه دستورالعمل پوشش دانشگاه آزاد