نیاز کالج‌های منطقه‌ای به ساختار مالی جدید

Home / نیاز کالج‌های منطقه‌ای به ساختار مالی جدید

نیاز کالج‌های منطقه‌ای به ساختار مالی جدید
کالج‌های منطقه‌ای در آمریکا کمترین بودجه را از ایالت‌ها دریافت می‌کنند، در حالی که بیشترین تعداد دانشجویان را دارند.

نیاز کالج‌های منطقه‌ای به ساختار مالی جدید

کالج‌های منطقه‌ای در آمریکا کمترین بودجه را از ایالت‌ها دریافت می‌کنند، در حالی که بیشترین تعداد دانشجویان را دارند.
نیاز کالج‌های منطقه‌ای به ساختار مالی جدید