نیاز بازار کار به کالج‌های منطقه‌ای

Home / نیاز بازار کار به کالج‌های منطقه‌ای

نیاز بازار کار به کالج‌های منطقه‌ای
بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که اختلاف قابل‌توجهی بین شغل‌های موجود در آمریکا و تعداد افراد آموزش‌دیده برای آنها وجود دارد.

نیاز بازار کار به کالج‌های منطقه‌ای

بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که اختلاف قابل‌توجهی بین شغل‌های موجود در آمریکا و تعداد افراد آموزش‌دیده برای آنها وجود دارد.
نیاز بازار کار به کالج‌های منطقه‌ای