نگران شکست در انتخابات نباشید

Home / نگران شکست در انتخابات نباشید

نگران شکست در انتخابات نباشید
رئیس‌جمهور آمریکا در جمع هواداران خود اعلام کرد که از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ناراحت نباشید.

نگران شکست در انتخابات نباشید

رئیس‌جمهور آمریکا در جمع هواداران خود اعلام کرد که از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ناراحت نباشید.
نگران شکست در انتخابات نباشید