نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد

Home / نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد

نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد
مدیر گروه معارف دانشگاه‌های کشور گفت: نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد.

نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد

مدیر گروه معارف دانشگاه‌های کشور گفت: نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد.
نگذارید تقدس کارتان در غبار فراموشی مورد غفلت قرار گیرد