نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد

Home / نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد

نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد
اگر صحبت از نگاه به شرق می‌شود، به معنای اتکا صرف به شرق نیست بلکه باید بتوانیم از تمام امکانات موجود برای حفظ هویت، استقلال، منافع، امنیت ملی خود استفاده کنیم.

نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد

اگر صحبت از نگاه به شرق می‌شود، به معنای اتکا صرف به شرق نیست بلکه باید بتوانیم از تمام امکانات موجود برای حفظ هویت، استقلال، منافع، امنیت ملی خود استفاده کنیم.
نگاه به شرق باید رویکردی راهبردی و در راستای حفظ منافع کشور باشد