نوشیدن چای نعنا و سفر به مراکش ناشناخته

Home / نوشیدن چای نعنا و سفر به مراکش ناشناخته

نوشیدن چای نعنا و سفر به مراکش ناشناخته
سفرنامه منصور ظابطیان به مراکش در قالب کتاب«چای نعنا» با قلمی صمیمی، متفاوت و جذاب نوشته شده است.

نوشیدن چای نعنا و سفر به مراکش ناشناخته

سفرنامه منصور ظابطیان به مراکش در قالب کتاب«چای نعنا» با قلمی صمیمی، متفاوت و جذاب نوشته شده است.
نوشیدن چای نعنا و سفر به مراکش ناشناخته