نوشتار؛ برون‌کردِ آگاهانه و سازنده زوجِ رویداد ـ معنا

Home / نوشتار؛ برون‌کردِ آگاهانه و سازنده زوجِ رویداد ـ معنا

نوشتار؛ برون‌کردِ آگاهانه و سازنده زوجِ رویداد ـ معنا
پل‌ریکور معتقد است نوشتار، نه به مثابه رویداد، بلکه برون‌کردِ آگاهانه‌ای می‌باشد که سازنده زوجِ «رویداد ـ معنا» و محتوای کنشِ گفتاری و معنای رویدادِ گفتاری است.

نوشتار؛ برون‌کردِ آگاهانه و سازنده زوجِ رویداد ـ معنا

پل‌ریکور معتقد است نوشتار، نه به مثابه رویداد، بلکه برون‌کردِ آگاهانه‌ای می‌باشد که سازنده زوجِ «رویداد ـ معنا» و محتوای کنشِ گفتاری و معنای رویدادِ گفتاری است.
نوشتار؛ برون‌کردِ آگاهانه و سازنده زوجِ رویداد ـ معنا