نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود

Home / نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود

نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود
از شما می‌خواهم که مادر را برای خبر شهادت من آماده کنی، چون خواب دیدم و به یقین شهید می‌شوم.

نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود

از شما می‌خواهم که مادر را برای خبر شهادت من آماده کنی، چون خواب دیدم و به یقین شهید می‌شوم.
نوحه‌ای که پیش‌بینی شهادت بود