نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است

Home / نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است

نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است
زنگنه: یک سنت درآمد صادرات نفتی واریز نشده به خزانه نداریم

نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است

زنگنه: یک سنت درآمد صادرات نفتی واریز نشده به خزانه نداریم
نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است