نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند

Home / نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند

نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصطلاحات موادی از طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را تصویب کردند.

نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصطلاحات موادی از طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را تصویب کردند.
نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند