نمایش مشی و مشیانه در نشست انسان‌شناسی و فرهنگ

Home / نمایش مشی و مشیانه در نشست انسان‌شناسی و فرهنگ

نمایش مشی و مشیانه در نشست انسان‌شناسی و فرهنگ
نشست «اسطوره‌شناسی به عنوان تاریخ فهم و فرهنگ» همراه با نمایش فیلم مشی و مشیانه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

نمایش مشی و مشیانه در نشست انسان‌شناسی و فرهنگ

نشست «اسطوره‌شناسی به عنوان تاریخ فهم و فرهنگ» همراه با نمایش فیلم مشی و مشیانه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.
نمایش مشی و مشیانه در نشست انسان‌شناسی و فرهنگ