نمایش رسول

Home / نمایش رسول

نمایش رسول
نمایش رسول، به داستان زندگی رسول ترک، مردی که در دوران رضا پهلوی با دیدن خوابی زندگی‌اش تغییر کرده و به مریدان اهل بیت و امام حسین (ع) می پیوندد می پردازد. این نمایش به همت منطقه گردشگری عباس‌آباد تا پایان ماه صفر به اجرا در‌می آید. و در آن حمید نعیمی، کاظم هژیرآزاد و حبیب دهقان نسب ایفای نقش می کنند.

نمایش رسول

نمایش رسول، به داستان زندگی رسول ترک، مردی که در دوران رضا پهلوی با دیدن خوابی زندگی‌اش تغییر کرده و به مریدان اهل بیت و امام حسین (ع) می پیوندد می پردازد. این نمایش به همت منطقه گردشگری عباس‌آباد تا پایان ماه صفر به اجرا در‌می آید. و در آن حمید نعیمی، کاظم هژیرآزاد و حبیب دهقان نسب ایفای نقش می کنند.
نمایش رسول