نفوذی‌های انگلیس، ستارخان را شهید کردند

Home / نفوذی‌های انگلیس، ستارخان را شهید کردند

نفوذی‌های انگلیس، ستارخان را شهید کردند
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران درباره سالروز شهادت ستارخان گفت: ستارخان انسانی راسخ و غیرقابل معامله بود که حاضر به تبانی و سازش با بیگانه نبود.

نفوذی‌های انگلیس، ستارخان را شهید کردند

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران درباره سالروز شهادت ستارخان گفت: ستارخان انسانی راسخ و غیرقابل معامله بود که حاضر به تبانی و سازش با بیگانه نبود.
نفوذی‌های انگلیس، ستارخان را شهید کردند