نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است

Home / نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است

نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل با توجه به تجمع وحدت‌‌آفرین مراسم اربعین حسینی عنوان کرد که نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است.

نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل با توجه به تجمع وحدت‌‌آفرین مراسم اربعین حسینی عنوان کرد که نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است.
نفاق و تفرقه‌افکنی به هدف نخست استکبار جهانی تبدیل شده است