نظارتی بر حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی وجود ندارد

Home / نظارتی بر حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی وجود ندارد

نظارتی بر حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی وجود ندارد
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز گفت: به‌رغم تعداد کثیر نهادها و مراکز فعال در حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی، متأسفانه نظارتی در این حوزه وجود ندارد.

نظارتی بر حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی وجود ندارد

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز گفت: به‌رغم تعداد کثیر نهادها و مراکز فعال در حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی، متأسفانه نظارتی در این حوزه وجود ندارد.
نظارتی بر حوزه تعلیم‌وتربیت غیررسمی وجود ندارد