نشست ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی برگزار می‌شود

Home / نشست ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی برگزار می‌شود

نشست ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی برگزار می‌شود
سلسله گفتگو با موضوع ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

نشست ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی برگزار می‌شود

سلسله گفتگو با موضوع ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.
نشست ناسازگاری یا سازگاری اسلام و دموکراسی برگزار می‌شود