نسل هزاره به مطب پزشک نمی‌روند

Home / نسل هزاره به مطب پزشک نمی‌روند

نسل هزاره به مطب پزشک نمی‌روند
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد مراجعه مرتب به پزشک از اولویت‌های مهم نسل هزاره محسوب نمی‌شود.

نسل هزاره به مطب پزشک نمی‌روند

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد مراجعه مرتب به پزشک از اولویت‌های مهم نسل هزاره محسوب نمی‌شود.
نسل هزاره به مطب پزشک نمی‌روند