نسل امروز برای احیای تمدن دریایی تاریخ‌ساز می‌شود

Home / نسل امروز برای احیای تمدن دریایی تاریخ‌ساز می‌شود

نسل امروز برای احیای تمدن دریایی تاریخ‌ساز می‌شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نسل حاضر قرار است برای احیای تمدن دریایی جمهوری اسلامی ایران تاریخ‌ساز شود.

نسل امروز برای احیای تمدن دریایی تاریخ‌ساز می‌شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نسل حاضر قرار است برای احیای تمدن دریایی جمهوری اسلامی ایران تاریخ‌ساز شود.
نسل امروز برای احیای تمدن دریایی تاریخ‌ساز می‌شود