نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شد

Home / نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شد

نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: نرم افزار تخصصی تصحیح الکترونیکی پاسخ برگه‌های آزمون، با هدف کاهش درصد خطا و بهبود روش‌های تصحیح اوراق امتحانی راه اندازی شد. نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شدبه گزارش حوزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شد

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: نرم افزار تخصصی تصحیح الکترونیکی پاسخ برگه‌های آزمون، با هدف کاهش درصد خطا و بهبود روش‌های تصحیح اوراق امتحانی راه اندازی شد. نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شدبه گزارش حوزه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نرم افزار تصحیح الکترونیکی برگه‌های آزمون راه‌اندازی شد