نرخ واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است

Home / نرخ واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است

نرخ واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: نرخ درست برای دلار بین 10 الی 12 هزار تومان است.

نرخ واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: نرخ درست برای دلار بین 10 الی 12 هزار تومان است.
نرخ واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است