نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات فلوجه به پیروزی رسیده است

Home / نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات فلوجه به پیروزی رسیده است

نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات فلوجه به پیروزی رسیده است

نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات فلوجه به پیروزی رسیده است

نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات فلوجه به پیروزی رسیده است

پرس نیوز