نخست‌وزیر فرصت دارد افراد توانمند را برای کابینه انتخاب کند

Home / نخست‌وزیر فرصت دارد افراد توانمند را برای کابینه انتخاب کند

نخست‌وزیر فرصت دارد افراد توانمند را برای کابینه انتخاب کند
رهبر جریان حکمت ملی عراق با هیأتی از استان «ذی‌قار» دیدار و بر لزوم استفاده از افراد توانمند در دولت تأکید کرد.

نخست‌وزیر فرصت دارد افراد توانمند را برای کابینه انتخاب کند

رهبر جریان حکمت ملی عراق با هیأتی از استان «ذی‌قار» دیدار و بر لزوم استفاده از افراد توانمند در دولت تأکید کرد.
نخست‌وزیر فرصت دارد افراد توانمند را برای کابینه انتخاب کند