نخبه کشور موفق به کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت اوراسیا شد

Home / نخبه کشور موفق به کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت اوراسیا شد

نخبه کشور موفق به کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت اوراسیا شد
معاون پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: مدال‌آور چهاردهمین مسابقات ملی مهارت موفق به کسب مدال نقره رشته تأسیسات الکتریکی در مسابقات آزاد مهارت شد.

نخبه کشور موفق به کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت اوراسیا شد

معاون پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: مدال‌آور چهاردهمین مسابقات ملی مهارت موفق به کسب مدال نقره رشته تأسیسات الکتریکی در مسابقات آزاد مهارت شد.
نخبه کشور موفق به کسب مدال نقره مسابقات آزاد مهارت اوراسیا شد