نتایج پذیرش دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌فنی حرفه ای 96 اعلام شد

Home / نتایج پذیرش دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌فنی حرفه ای 96 اعلام شد

نتایج پذیرش دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌فنی حرفه ای 96 اعلام شد

اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌آزمون ‌دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌نظام‌ جدید (دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)‌ سال ۹۶ منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان در آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج پذیرش دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌فنی حرفه ای 96 اعلام شد

اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌آزمون ‌دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌نظام‌ جدید (دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)‌ سال ۹۶ منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان در آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج پذیرش دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌فنی حرفه ای 96 اعلام شد