نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد

Home / نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد

نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد
برای نخستین بار در کشور، محققان دانشگاه آزاد اسلامی نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده را تولید کردند.

نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد

برای نخستین بار در کشور، محققان دانشگاه آزاد اسلامی نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده را تولید کردند.
نانو پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد