نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد

Home / نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد

نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد
برای نخستین بار در کشور، محققان دانشگاه آزاد اسلامی نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده را تولید کردند.

نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد

برای نخستین بار در کشور، محققان دانشگاه آزاد اسلامی نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده را تولید کردند.
نانوی پوشش‌های آب‌گریز و خود تمیزشونده تولید شد