ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد/خاتمی گفت تقلب نشده

Home / ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد/خاتمی گفت تقلب نشده

ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد/خاتمی گفت تقلب نشده
مسئول کمیته بررسی انتخابات سال 88 با اشاره به اینکه ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد، ادامه داد: خاتمی هم چند بار گفت در انتخابات 88 تقلب نشده است.

ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد/خاتمی گفت تقلب نشده

مسئول کمیته بررسی انتخابات سال 88 با اشاره به اینکه ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد، ادامه داد: خاتمی هم چند بار گفت در انتخابات 88 تقلب نشده است.
ناطق‌نوری به موسوی گفت کارهایت بوی خون می‌دهد/خاتمی گفت تقلب نشده