نادری‌خادم از دور رقابت‌های جهانی کنار رفت

Home / نادری‌خادم از دور رقابت‌های جهانی کنار رفت

نادری‌خادم از دور رقابت‌های جهانی کنار رفت
فرنگی‌کار وزن 55 کیلوگرم کشورمان از دور رقابت‌های جهانی کشتی در مجارستان کنار رفت.

نادری‌خادم از دور رقابت‌های جهانی کنار رفت

فرنگی‌کار وزن 55 کیلوگرم کشورمان از دور رقابت‌های جهانی کشتی در مجارستان کنار رفت.
نادری‌خادم از دور رقابت‌های جهانی کنار رفت