ناتو جنگ‌طلب است

Home / ناتو جنگ‌طلب است

ناتو جنگ‌طلب است
سفارت روسیه در انگلستان، افزایش نیروهای ناتو در مرزهای این کشور را ناشی از جنگ‌طلبی دانست.

ناتو جنگ‌طلب است

سفارت روسیه در انگلستان، افزایش نیروهای ناتو در مرزهای این کشور را ناشی از جنگ‌طلبی دانست.
ناتو جنگ‌طلب است