می‌خواهیم آرزوهای ملت رنج‌دیده عراق را محقق کنیم

Home / می‌خواهیم آرزوهای ملت رنج‌دیده عراق را محقق کنیم

می‌خواهیم آرزوهای ملت رنج‌دیده عراق را محقق کنیم
نخست‌وزیر عراق گفت: ما برای توسعه اقتصادی و ارائه خدمات در کشور با چالش‌های زیادی مواجهیم ولی با جدیت کار می‌کنیم.

می‌خواهیم آرزوهای ملت رنج‌دیده عراق را محقق کنیم

نخست‌وزیر عراق گفت: ما برای توسعه اقتصادی و ارائه خدمات در کشور با چالش‌های زیادی مواجهیم ولی با جدیت کار می‌کنیم.
می‌خواهیم آرزوهای ملت رنج‌دیده عراق را محقق کنیم