می‌توانستیم 10 نفره کار را در جریان بازی تمام کنیم

Home / می‌توانستیم 10 نفره کار را در جریان بازی تمام کنیم

می‌توانستیم 10 نفره کار را در جریان بازی تمام کنیم
سرمربی سایپا گفت: افتخار می‌کنم که با چنین مردانی کار می‌کنم، می‌توانستیم 10 نفره در جریان بازی برنده شویم.

می‌توانستیم 10 نفره کار را در جریان بازی تمام کنیم

سرمربی سایپا گفت: افتخار می‌کنم که با چنین مردانی کار می‌کنم، می‌توانستیم 10 نفره در جریان بازی برنده شویم.
می‌توانستیم 10 نفره کار را در جریان بازی تمام کنیم